شماره‌های پیشین نشریه

 

 

شورای سیاست گذاری اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

رئیس همایش

دکتر لطفعلی بختیاری

دبیر علمی همایش

دکتر محمد اخباری

رئیس کمیته اجرایی همایش

رضا کاظمی

رئیس کمیته علمی همایش

دکتر روح الله سالار

دبیران اجرایی همایش

جواد کیانی

محمد ویسیان

 

اعضای کمیته علمی

دکتر علیرضا جزینی

دکتر سیدعلی عبادی‌نژاد

دکتر محمد نایب‌پور

دکتر جلال ستاره

دکترغلامرضا شاه‌محمدی

دکتر علی اصانلو

دکتر میرنجف موسوی

دکتر مجتبی مقصودی

دکتر مهدی ذاکریان

دکتر حمید احمدی

دکتر هادی زرقانی

دکترفرامرز بریمانی

دکتر محمدتقی جعفری

دکتر وحید کیانی

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم و فنون مرز

رئیس